มาตรฐานการศึกษาระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ฉบับที่ 1 (ฉบับปรับปรุง), เรื่อง ข้อกำหนดเพื่อเข้าสู่โปรแกรมการศึกษาทางวิชาชีพบัญชี

International Education Standard (IES) 1, Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs (Revised)

Translated by: Federation of Accounting Professions
Status: Completed

IAESB
Feb 03, 2016 | Translation
Thai

View Original English Version: International Education Standard (IES) 1, Entry Requirements to Professional Accounting Education Programs (Revised)

All available Translations: Albanian Hungarian Romanian Thai + View All

In Progress Translations: Polish | Spanish

Don't see your language? Request permission to translate

 
 

Copyright © 2020 The International Federation of Accountants (IFAC). All rights reserved.

 

Related Resources

 

Translations & Permissions

Looking to reproduce the standards for your members? Want to include IFAC's publications in your training materials or university course? Learn how we can help.

IP permissions and policies

Primary tabs

Thank you for your interest in our publications. These valuable works are the product of substantial time, effort and resources, which you acknowledge by accepting the following terms of use. You may not reproduce, store, transmit in any form or by any means, with the exception of non-commercial use (e.g., professional and personal reference and research work), translate, modify or create derivative works or adaptations based on such publications, or any part thereof, without the prior written permission of IFAC.

Our reproduction and translation policies, as well as our online permission request and inquiry system, are accessible on the Permissions Information web page.

For additional information, please read our website Terms of Use. ALL RIGHTS RESERVED.